شاعران،شعر عاشقانه می‌سرایند؛ولی عاشقی نمی‌دانند...افسوس...