اگر قفل زنگ زده با روغن زدن باز نشد با تيزاب باز می شود! همين!
فعلأ!