۱-به به سلام....چطوری حامد جون؟...آقا چاکرتيم...خيلی دوست داريم ها...کجايی بابا؟...دلمون تنگ می شه وقتی نمی بينيمت...

۲-اين حامد رو نگاه کن...احمق ترين و آشغالترين آدميه که تو عمرم ديده ام...يک آدم مزخرفيه که نگو...

و من چقدر از اين دو رويی بدم می ياد!