منظور از اصلاحات در اين ۶ سال اصلاحات سياسی نبوده بلکه همان اصلاح صورت بوده؛اصلاح صورت در اين مدت بيشتر شده؛قبحش کمتر شده و اندازه ريش افراد هم کوتاهتر شده يا بالکل از ته تراشيده شده است.بلی؛منظور از اصلاحات همان اصلاحات ريش و پشم بوده است و بس!