دولت حق دخالت بر تلويزيون؛راديو و مطبوعات را ندارد.

اشتباه نکنيد اين تيتر روزنامه های امروز نيست؛اين تيتر روزنامه کيهان سال ۵۷ بود که توسط امام گفته شده بود...تفکر برانگيز است؛اينطور نيست؟