خطاب به دولت و ملت رشيد ايران:

راه اينکه ترياک حرام بشه اينه که امتياز انحصاری فروش اون رو بدهند به شرکت تالبوت انگلستان!