فرض کنيد يه آدمی باشه که کاملا شبيه منه(به قول مرجان ؛همزاد)؛و زمان مرگ اون فرا رسيده باشه؛اگه عزرائيل من و اونو با هم اشتباه بگيره چی کار بايد بکنم؟