دلم گرفته نم نم...دلم گرفته....نم نم يه کاری بکن...امان از رفيق بی معرفت...امان از رفيق نامرد...امان از زيرآب زنی و نارو زدن....امان از رفيقی که يه جو معرفت و جوانمردی ندارد...امان از رفيق نا رفيق...دلم گرفته نم نم..دلم گرفته!