سوالی است که چند روزه ذهنم رو به خودش مشغول کرده:

چگونه حزبی که تمام اعضايش صلاحيت شرکت در يک انتخابات را ندارند(هر چند که بزرگترين حزب ايران است و اين خود جای تعمق دارد)؛همچنان اجازه فعاليت و کار کردن را دارد؟...و اصلا چرا ديگر فعاليت می کند ؛وقتی که ديگر نمی تواند در انتخابات شرکت کند؟!(مملکت ما پر از پارادکسهای حل نشدنی است!!!)

*پدر حالش بهتر است مرسی از لطف همگان!*