کاش هيچی نمی فهميدم؛کاش چيزی حاليم نمی شد؛کاش اينقدر به محيط پيرامون خودم حساس نبودم؛کاش اينقدر غم وطن نداشتم....شايد اون وقت کمتر حرص می خوردم و کمتر اعصابم خورد می شد....شايد...کاش....!

*اجتماعی و سياسی نوشتن ديگه بسه!...از فردا برنامه های نوروزی آغاز می شود؛ نم نم هر روز آپديت می شود*