يه کرمی از صبح تا حالا داره تو مغزم وول می خوره...فکر کنم سستود باشه!