دعای هر روز صبح ما پزشکان:خدايا مريضهامون(روزی مون) رو زياد و زيادتر کن.آمين!