ای مردم تا می تونين مريض بشين تا ما پزشکها جيبهامون پرتر بشه!