حامد بذار هر چه می خواهند در مورد تو بگویند.بذار هر جور که می خواهند در مورد تو فکر کنند.نگران نباش و اهمیت نده.آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.!کسانی که باید بشناسنت به اندازهء کافی می شناسنت.همین کافی است.بگذار با این حرفهایشان گناهانان تو را بشویند و بارگناهان تو را سبک کنند.خودت می دانی همانی هستی که نشان می دهی و همان چیزی را نشان می دهی که هستی!
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!
يا حق!!!