راستی هايده در آخر آلبومش يک پيغام هم داشت:شبهای جمعه فراموشش نکنيد!