در راستای هر چه باشکوه تر؛ برگزار نمودن مراسم سال تحويل؛از طرف جامعه پزشکان سفره هفت سين پزشکی رو پيشنهاد می کنم...اميد است که مورد استفاده همگان قرار گيرد:

هفت سين وسايل پزشکی:سرم؛سرنگ؛سوند؛ساکشن؛سوزن؛سونو(US)؛سی تی اسکن

هفت سين دارويی:سايميتيدين؛سالبوتامول؛سفترياکسون؛سفالکسين(سفالوسپورينها)؛سيزاپرايد؛ساليسيلات؛سوکرالفات

هفت سين بيماری:سرخجه؛سرخک؛سفليس؛سل؛سياه سرفه؛سلياک؛سيکل سل آنميا

هفت سين آناتوميکال:سورال؛سرويکس؛سگموئيد؛سکوم؛سولئوس؛سمينال وزيکول؛ساکروم

زنده باد خودمان که چندين و چند نوع سفره هفت سين داريم!

*سال نو رو به  تک تک شما عزيزان تبريک می گم....نم نم چند روزی به مرخصی می رود...خوش باشيد!*