پدر برگشت تهران....ای بد نگذشت....خوب بود...يه استراحت عالی که واقعا بهش نياز داشتم...يه عالمه هم مطلب جديد نوشتم.....شرمنده شرمنده که به خيلی ها تو اين مدت سر نزدم...به خدا تا فردا به همتون سر می زنم.....لينکها رو هم تو اولين فرصت می ذارم....پس ؛تا فردا!