پدر؛ترور پدر تروريسم جهان توسط بزرگترين کشور تروريست جهان ؛را محکوم می کند!