هی با تو ام؛آره با تو....تو که سرمست غرور هستی

از زيبايی خودت هم سرمستی....آيا به فکر من خر هم هستی؟

می دونی که با من چه کردی؟...می دونی چی به روزم آوردی؟

هی با تو ام؛آره با تو....تو که سرمست جوانی هستی

از شادی خودت سرمستی....می دونی که غرورم رو شکستی؟

می دونی اون هميشه خندون ديگه نمی خنده؟

هوم؛.....حالا من بازنده ام و تو برنده!

الآن بخند به من ولی يه روز.....می فهمی عاشقی گريه داره نه خنده!

هی با تو ام؛با تو....تويی که فقط به فکر خودت هستی

قلب من عاشق رو که شکستی...الآن تو فکر کدوم خر ديگه ای هستی؟

آره من خر هميشه تاريخم...که عشقتو تو قلبم آويختم

می دونی که با من چه کردی؟....چه بلايی رو سرم آوردی؟

نه؛نمی دونی چون تو عاشق نبودی...با خشم بهت می گم تو لايق نبودی

کاش هيچ وقت نمی ديدمت؛کاش!...هی ؛با تو ام؛با تو؛با تو!

*****************************************************

۱-چرت و پرت بالا رو تقديم می کنم به خودم و تنهاييم!

۲-فروردين ۸۰!

۳-نه؛ولش کن...نمی گم چون بی فايده است...

۴-.....! ای بی تربيت!