نمی دونم آينده ام چگونه رقم خواهد خورد:تلخ يا شيرين...وای ياد کاکائو افتادم!