از بی معنی ترين سوالهای دخترانه:اگه يه وقتی دوستم نداشته باشی بهم می گی؟

(خدا وکيلی آدم؛ می مونه که چی جواب بده!!!)