معتقدم؛ که رقص اگر جلف و مبتذل اجرا نشود؛يکی از زيباترين هنرهاست.