بزرگترين دغدغه زندگيم می دونين چيه؟قبض تلفن و قبض موبايلم!