آری دل مرد بی صدا می شکند؛پنهانی جوش می خورد و جای اسکارش هم نامرئی است!