وقتی عزرائيل کارش زياد می شه و از پس کارش بر نمی ياد؛خدا؛زلزله؛طوفان؛سيل يا آتش فشان رو می فرسته سراغ آدمها!