می ترسم از اينکه سياهی رنگ سال شده و اگر سفيد باشم؛لکه به حساب بيايم!(نشريه ۴۰ چراغ)