اين جمله شما را ياد چه می اندازد و به کجا می برد:ادامه برنامه تا لحظاتی ديگر!