وقتی صفحه وبلاگم رو باز کردم و پيغام وبلاگ فوق هک شد؛رو ديدم شوکه شدم...خشکم زده بود و هی نگاه می کردم و درک نمی کردم...لحظات سختی بود...خيلی سخت...نمی تونم بگم چه احساسی داشتم...ضربه بدی بود....ولی يه چيزی رو فهميدم....به هيچ چيزی نمی شه دل بست...من به نم نم زيادی دل بسته بودم...خيلی