برای روشن تر شدن بحث اجازه بديد چراغها رو روشن کنم!