گفت:يا شيخ چرا وبلاگ می نويسيد و چی شد که وبلاگ نويسان اين همه زياد شده اند؟

پدر پاسخ داد:اول تب چت کردن همه را گرفته بود و ديالوگهای دو نفره همه را ارضا می کرد؛کم کم چت رومها رونق گرفت و ديالوگهای دو نفره جايش را به گفتگوهای همگانی سپرد(افراد به صحبت به غريبه ها روی آوردند؛حرفهايشان با افراد آشنا تمام شده بود!)؛اما به تدريج گفتگوهای رودر رو چه دو نفره و چه چند نفره رنگ باخت و ديگر کافی نبود؛پس به وبلاگ نوشتن و منولوگ پناه بردند؛خود را با نوشتن تخليه کرده و نظرات ديگران را به صورت غير رودر رو دريافت می کردند.....در حقيقت اين سير ارتباطات جوانان در اينترنت در ۳ سال اخير بوده است!