چند شب پيش کانال ۴ برنامه نقدی بر تئاتر سوگ سياوش رو پخش می کرد....اکثر چيزهايی که می گفتند همون چيزهايی بود که من در موردش گفته بودم و اين خيلی خيلی برام جالب بود!