هيچ چيز تهوع آور تر از اين نيست که به کسی که دوستش نداری بگی و هيچ چيز سخت تر از اين نيست که به کسی که دوستش داری نگی......جمله دوستت دارم!