سالی دیگر هم گذشت...گذشتن یک سال را به جشن می‌نشینم...سی و دو سال گذشت...
تولدم مبارک...تولدت مبارک پدر...

تولد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 سالگی...