در یک رابطه،بدترین اتفاق این است که از اول بدانی که محکوم به شکست است...