اگر به عروسی کسی که زمانی عاشقش بوديد؛دعوت شويد چه می کنيد؟