هر سنگ مفتی را برداشتیم و با آن گنجشکهای بی‌گناه را آزار دادیم...زدیم...افسوس...