هیچ‌گاه در تاریخ شاگرد خوبی نبودم؛چه هرگز از آن درس نمی‌گیرم...