فراموش نکن،آتش را خاموش نکن...زود یا دیر،آن را به کار گیر...