دوست داشتنی باش تا زیبا شوی؛که غیر از آن زیبا نیست...