آرش،تو ندانستی سرزمینی که با تیر به دست می‌آید،با تیر نیز از دست می‌رود!