موفق و پیروز کسی است که بتواند اراده‌اش را تحمیل و محقق نماید...