بی اختيار توجهم به سخنان آن دو نفر جلب شد:

-چرا اسمت ديگه تو اون گروه اينترنتی نيست؟....

-گروه مزخرفی بودند؛حوصله ام رو سر برده بودند؛رفتم از اون گروه بيرون....

و من از تعجب چشمهام گرد شده؛رو سرم شاخ در اومده و دهنم وا مونده بود؛چون که خودم اون رو به دلايلی از گروه خودمون اخراج کرده بودم!