آرام بودن در عدم حضور و وجود مخل و برهم‌زننده آرامش،بی‌ارزش و نافی آرامش درونی است...