خدایا٬تو تنهایی و من هم تنهایم...پس٬چرا تو خالقی و من مخلوق؟