اعتراف می کنم که تو زندگيم کارهای بدی کرده ام؛اينقدر بد که حتی فکر کردن به آنها عرق شرم بر پيشانی ام جاری می کند.