قبض تلفن لعنتی که يکی از بزرگترين دغدغه هام بود باعث شد اين چند روز اصلا آن لاين نشوم....شرمنده!