سلاخی می گريست؛به قناری کوچکی دل باخته بود...... (الف-بامداد)