می گن حرمت امامزاده رو متولی اش نگه می داره...هی می گن تو فيلم مارمولک به روحانيت توهين شده...پس استقبال مردم رو چگونه توجيه می کنن؟...يعنی مردم از توهين به روحانيت استقبال کرده اند؟!!!