گفت:يا شيخ نوشتن را چگونه تعبير می کنی؟

پدر پاسخ داد:از بهترين نعمات خداوند است...نعمتی است که از بچگی همراه من بوده و تا ابد با من است.بهترين تخليه کننده ذهن من است.