به دنبال يک قالب می گردم تا ذوب شدگان در ولايت را داخل آن قرار داده و شکلشان بخشم.اما نمی دانم چه قالب و شکلی مناسب شاءن والای اينان است؟

(من همواره به تصعيد اعتقاد داشتم چون پس از آن اثری بجا نمی ماند!)